Trainers

ผศ.ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

วุฒิการศึกษา    
Ph.D. (Radiology-Medical Physics), University of Texas Health Science Center at San Antonio
วท.ม. (ฟิสิกส์การแพทย์) มหาวิทยาลยมหิดล
วท.บ. (รังสีเทคนิค) มหาวิทยาลยมหิดล

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ
Physics measurements in diagnostic radiology
Magnetic Resonance Imaging
Health Physics

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ทช.)
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)

ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
กรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิคกองการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข
ประธานฝ่ายวิชาการสมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญ ทบวงการปรมาณูระหว่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ

ebanner
Rapeepong Pongnapang

รพีพงษ์ พงษ์นภางค์

วุฒิการศึกษา

 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

การอบรม / ศึกษาดูงาน

 • ศึกษาดูงาน ด้านการดับเพลิง กู้ภัยและแผ่นดินไหว ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผ่านการอบรมวิทยากรสอนความปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉิน ERT ครู สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต
 • ผ่านการอบรมการดับเพลิงในอาคาร โรงเรียนการดับเพลิงและกู้ภัย อาฟเฟอร์
 • ผ่านการอบรมการดับเพลิงขั้นสูง บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 • ผ่านการอบรม การควบคุมอุบัติภัยสารเคมี สมาคมผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตราย
 • ผ่านการอบรม First Aid CPR AED โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลวิภาวดี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีเชิงปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน NFPA471 – Recommended Practice for Responding to Hazardous Materials Incidents

ผลงานเด่นและภาคภูมิใจ

 • กรรมการสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต
 • ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • ผู้แทนฝ่ายบริหาร ระบบมาตรฐาน ISO9000 , ISO14000 , OHSAS18000
 • ที่ปรึกษา ด้านความปลอดภัยและอัคคีภัย บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)
ebanner
กัปตัน

พันจ่าเอกจำรักษ์ สุขใจ

วุฒิการศึกษา

 • พรรคนาวิน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ รุ่น 07

การอบรม / ศึกษาดูงาน

 • ผ่านการอบรม Instructor , The Swedish Rescue Services Agency
 • ผ่านการอบรม Basic Firefighting and Technique for Chemical Accident , Raddning Verket , Skovde Rescue College Sweden
 • ผ่านการอบรม Fire –Extinguishing on Board Ships , USA
 • ผ่านการอบรมบรรเทาสาธารณภัยกิตติมศักดิ์ กองบังคับการตำรวจดับเพลิง

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การป้องกันและระงับอัคคีภัย

ผลงานเด่นและภาคภูมิใจ

 • นายเรือ ระดับ10 ประจำเรือดับเพลิงและลากจูง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • วิทยากร สอนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ศูนย์ป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย
ebanner
อนันต์ ปานสกุล

อนันต์ ปานสกุล

วุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม / ศึกษาดูงาน

 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Firefighting and Technique for Chemical Accident, Raddning Verket, Sweden
 • ผ่านการอบรมบรรเทาสาธารณภัยกิตติมศักดิ์ กองบังคับการตำรวจดับเพลิง
 • ผ่านการอบรม ครูฝึกสอนหัวข้อวิชา ระบบดับไฟโดยวิธีการพิเศษในตู้สินค้า , การดับไฟที่เกิดจากแก๊ส LPG , การผจญเพลิงในอาคาร, การใช้เครื่องดับเพลิง The Swedish Rescue Services Agency
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร Incident Command System, Introduction to HAZMAT Washington State Partnership Program
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรสอนความปลอดภัยในที่อับอากาศ NPC S&E

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีเชิงปฏิบัติการ

ผลงานเด่นและภาคภูมิใจ

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 • ผู้เชี่ยวชาญการจัดการสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ebanner
ครูลักษณ์

ลักษณ์  จินดารัตน์

วุฒิการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนไทยสุริยะ บางเขน

การอบรม / ศึกษาดูงาน

 • วิทยากรสอนความปลอดภัยในสภาวฉุกเฉิน (ERT ครู) สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต
 • การดับเพลิงในอาคาร โรงเรียนการดับเพลิงและกู้ภัย อาฟเฟอร์
 • การตอบโต้อุบัติภัยสารเคมีเชิงปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยสารเคมี ดีเอสซี
 • พนักงานดับเพลิงประจำโรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยสารเคมี ดีเอสซี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการคนหมู่มากในสถานที่เกิดเหตุ
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ebanner
benz11

สิทธิพล ดีหลี

การศึกษา/อบรม/ศึกษาดูงาน

 • ผ่านการอบรมหลักสูตร กู้ภัยตัดถ่าง สถานีตำรวจดับเพลิงเมืองเวนดี้ ประเทศฝรั่งเศษ
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรสอนความปลอดภัยในสภาวะฉุกเฉิน (ERT ครู) สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร เวชกรฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B) โรงพยาบาลราชวิถี
 •  ผ่านการอบรมหลักสูตร การดับเพลิงในอาคาร โรงเรียนการดับเพลิงและกู้ภัย อาฟเฟอร์
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร การตอบโต้อุบัติภัยสารเคมี ระดับปฏิบัติการ ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยสารเคมี ดีเอสซี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตร ทีมนักผจญเพลิงในอาคาร CFBT-Thailand

สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ

 • การกู้ภัยตัดถ่าง
 • การป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การควบคุมอุบัติภัยสารเคมี

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ

 • ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติสรรเสริญชั้นที่ 5 บุคคลที่ทําคุณประโยชน์ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (ปีพ.ศ. 2558)
 • เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลแก่นักศึกษา หน่วยพยาบาลกองกิจกรรมอาสานาคบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • เจ้าของรางวัล คนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ 6 แผ่นดินไม่สิ้นคนดี ในสาขา “รางวัลเยาวชนต้นแบบ”
ebanner
Scroll