หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator on วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2012 เวลา 00:00 น.

  หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม
 
พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554


      
          โดยที่พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา16 กำหนดให้อธิบดีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง ระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน
 กรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ( วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ) โดย มีหลักเกณฑ์ให้ผู้จัดฝึกอบรมต้องปฎิบัต

1. จัดให้ผู้เข้าอบรมเข้ารับการฝึกอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร
2. จัดให้ห้องฝึกอบรมหนึ่งห้องมีผู้อบรมไม่เกิน 60 คน
3. จัดให้มีการวัดผลและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4. ออกหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรมให้แก่ผู้ผ่านฝึกอบรม ซึ่งมี ทะเบียนรายชื่อลูกจ้างซึ่งผ่านการอบรม วัน เวลา และสถานที่อบรม พร้อมลายมือชื่อของวิทยากรผู้ทำการอบรมไว้ในสถานประกอบกิจการ หรือสถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้


กำหนดการอบรม

08:30 – 08:45

ลงทะเบียน

08:45 – 09:00

แบบทดสอบก่อนอบรม

09:00 – 10:30

ความรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

10:30 – 10:45

พักเบรค

10:45 – 12:15

กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

12:15 – 13:15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:15 – 14:30

ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

14:30 – 14:45

พักเบรค

14:45 – 16:30

ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ( ต่อ )

16:30 – 17:00

แบบทดสอบหลังการอบรม


อัตราค่าอบรม

สอบถามได้ที่ 085-3639363,086-7888922, 099-1639559

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Facebook.com/DSafetyCenter

หมายเหตุ :

ข้อบังคับฯ จะเน้นข้อบังคับความปลอดภัยขององค์กรนั้น ๆ
 
ลิขสิทธิ์ © 2017 www.dsafetycenter.com. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.